Regulamin

Regulamin Gry Miejskiej „Ursynowska Zawieruszka dla Dorosłych” 
 
§ 1  

Postanowienia ogólne

1. Gra Miejska ” Ursynowska Zawieruszka dla Dorosłych ” (dalej: Gra Miejska) organizowana jest przez Bibliotekę Publiczną im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Wagów 1, 02-791 (dalej: Organizator).  

2. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.  

3. Gra Miejska przeznaczona jest dla pełnoletnich Czytelników Ursynoteki, posiadających imienną kartę biblioteczną Ursynoteki.  

4. W Grze Miejskiej mogą uczestniczyć pojedyncze osoby lub dwuosobowe Zespoły.  

5. W celu ubiegania się o nagrody Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Gry Miejskiej, określonymi w Regulaminie. Uczestnictwo w Grze Miejskiej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.  

6. Rejestracja do Gry Miejskiej otwarta będzie w dniach od 1 października 2021 do 7 października 2021r.  Liczba miejsc jest ograniczona; o możliwości zapisu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Gry Miejskiej zawarta jest w paragrafie 7 niniejszego Regulaminu.  

§ 2

Czas trwania Gry Miejskiej

Gra Miejska „Zawieruszka dla Dorosłych” odbędzie się 9 października 2021 r. na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w godzinach 19:00-21.30.  

§ 3

Warunki uczestnictwa w Grze Miejskiej

1. Gra Miejska przeznaczona jest dla tych, którzy lubią dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu.  

2. W Grze Miejskiej mogą uczestniczyć osoby, którym stan zdrowia to umożliwia.  

3. Uczestnicy rejestrują się w Mediatece przy ul. Cybisa 6. Warunkiem dokonania zapisu do Gry Miejskiej jest przyniesienie wypełnionego formularza. 

4. Rejestracja jest obowiązkowa, aby wziąć udział w Grze Miejskiej.  

5. Zespół może się składać z jednej lub dwóch osób. Podczas rejestracji należy określić, ilu osobowy będzie dany Zespół.

6. Jedna osoba może być członkiem tylko jednego Zespołu. Organizator nie zezwala na obecność tej samej osoby w więcej niż jednym zespole lub łączenie gry jako indywidualny Uczestnik z grą w Zespole.  

7. Rejestrujący się indywidualni Uczestnicy oraz Zespoły wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Gry Miejskiej, przekazaniem wyników oraz nagród.  

8. Uczestnicy mają dostęp do danych osobowych i możliwość ich zmiany.  

9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry Miejskiej innym Uczestnikom, Organizator ma prawo do wykluczenia takiego Uczestnika w dowolnym momencie. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.   
 § 4

Przebieg Gry Miejskiej

1. Zadaniem Uczestników jest rozwiązanie zagadek umieszczonych we wskazanych placówkach Ursynoteki. Listę tych placówek, wraz z ich lokalizacją, Zespoły otrzymują w pakietach startowych.

2. Aby ukończyć Grę Miejską należy odwiedzić wszystkie 5 placówek wskazanych w pakiecie startowym. Kolejność, w jakiej należy odwiedzać placówki Uczestnicy będą poznawać w trakcie gry.

3. Pakiety startowe będą wydawane w punkcie początkowym od godziny 18:30. Do punktu podchodzi Zespół.  

4. Punkt początkowy znajduje się w Mediatece przy ul. Cybisa 6.

5. Kolejność i liczba zadań do wykonania jest różna i zależna od wariantu trasy. Poszczególne warianty, ujęte i opisane w pakietach startowych, przydzielane będą losowo w punkcie początkowym.

6. Na trasie może znajdować się dodatkowa pula zadań za ekstra punkty.  

7. W trakcie Gry Miejskiej członkowie Zespołów nie mogą się rozdzielać – będzie to weryfikowane w odwiedzanych przez Zespół placówkach.

8. Za rozwiązanie zagadki przyznawana jest odpowiednia liczba punktów, uzależniona od stopnia trudności zagadki oraz czasu, jaki Zespoły poświęcą na jej rozwiązanie. Szczegółowe zasady przyznawania punktów będą podane w poszczególnych bibliotekach.

9.Warto zabezpieczyć sobie możliwość przemieszczania się między placówkami: samochód, rower, hulajnoga. Trzeba brać pod uwagę wszystkie ursynowskie biblioteki.

10.Uczestnicy biorą udział w Grze Miejskiej na własną odpowiedzialność, z zachowaniem ogólnych zasad  bezpieczeństwa i higieny oraz obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.   

§5

Nagrody

1. Nagrody zostaną rozdane po zakończeniu Gry Miejskiej – zwycięzcami będzie Zespół, którzy zdobędą największą liczbę punktów, w jak najkrótszym czasie.  

2. Organizator przyznaje sobie prawo do wręczenia nagród specjalnych.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.  

4. Jeśli zwycięzcy nie spełnią któregokolwiek z warunków, opisanych w regulaminie, nagroda zostanie przyznana kolejnym uczestnikom, zgodnie z uzyskanym wynikiem.  

5. Udział w Grze Miejskiej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie 30 września 2021 roku.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, a także odwołania Gry, w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub odwołanie Gry nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub odwołania Gry. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym w momencie publikacji.  

7. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.  

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://zawieruszka.ursynoteka.pl/.  

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Gry Miejskiej

1. W ramach Gry Miejskiej stosuje się regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.  

2. Administratorem danych osobowych  (wizerunku utrwalonego podczas Gry Miejskiej Ursynowska Zawieruszka, organizowanej przez Bibliotekę) jest Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, adres: ul. Braci Wagów 1. Adres do korespondencji: 02-776 Warszawa, ul. Wasilkowskiego 6, tel.: 022 648-67-76, e-mail: sekretariat@ursynoteka.pl     

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pisząc na adres email: iod@ursynoteka.pl lub ww. adres do korespondencji.  

4. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.  

5. Dane osobowe Uczestników będziemy przetwarzali w celu:  

a) przeprowadzenia Gry Miejskiej  

b) udzielania przewidzianej Regulaminem Gry Miejskiej Nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – przez okres niezbędny dla realizacji Gry Miejskiej oraz udzielania Nagrody lub do czasu wycofania zgody.  

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych osobowych,  

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do usunięcia danych,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo do przeniesienia danych,  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu,  

g) prawo do cofnięcia zgody.  

7. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Gry Miejskiej, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.  

8. Dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.